• کمیته علمی همایش(به ترتیب الفبا)

 

دکتر محمدحسین علیزاده/ دانشگاه تهران

دکتر محمداسماعیل افضل پور/ دانشگاه بیرجند

دکتر امین عیسی نژاد / دانشگاه شاهد

دکتر صادق امانی  شلمزاری/  دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

دکتر رضا قراخانلو / دانشگاه تربیت مدرس

دکتر کریم آزالی علمداری/ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

دکتر علی کاشی / پژوهشگاه علوم ورزشی

دکتر حمید آقا علی نژاد / دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدرضا کردی / دانشگاه تهران

دکتر مهدیه آکوچکیان / دانشگاه تهران-پردیس بین المللی کیش

دکتر عباسعلی گایینی / دانشگاه تهران

دکتر امیرحسین براتی/ دانشگاه شهید رجایی

دکتر علی گلستانی/ دانشگاه بجنورد

دکتر مهدی بیاتی / پژوهشگاه علوم ورزشی

دکتر علی محمد علیزاده / مرکز تحقیقات سرطان علوم پزشکی

دکتر شهپر حقیقت / پژوهشکده سرطان پستان جهاد دانشگاهی

دکتر فریبا محمدی/ پژوهشگاه علوم ورزشی

دکتر ولی ا.. دبیدی روشن/ دانشگاه مازندران

دکتر مهدیه ملانوری شمسی/ دانشگاه تربیت مدرس

دکتر حمید رجبی / دانشگاه خوارزمی

دکتر احمدرضا موحدی / دانشگاه اصفهان

دکتر صالح رفیعی/ پژوهشگاه علوم ورزشی

دکتر ملیحه نعیمی کیا/ پژوهشگاه علوم ورزشی

دکتر هادی روحانی / پژوهشگاه علوم ورزشی

دکتر سعید نقیبی / پژوهشگاه علوم ورزشی

دکتر محمد شریعت زاده / پژوهشگاه علوم ورزشی

دکتر رضا نوری / دانشگاه تهران-پردیس بین المللی کیش

دکتر داریوش شیخ الاسلامی وطنی/  دانشگاه کردستان

دکتر معصومه هلالی زاده / پژوهشگاه علوم ورزشی

دکتر حامد عباسی/ پژوهشگاه علوم ورزشی

 

دکتر الهه عرب عامری/ دانشگاه تهران