1. آغاز پذیرش مقاله در سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها
پذیرش مقاله برای ارائه در" سومین همایش ملی ورزش و بیماری‌ها " از سوی پژوهشگاه علوم ورزشی آغاز شد.