بررسی تاثیر 8 هفته تمرینات راه رفتن بر موقعیت مرکز فشار در سطح اتکا و کیفیت زندگی در زنان یائسه استئوپروتیک
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30732
نویسندگان
1تهران خیابان آیت الله کاشانی خیابان اباذر بیمارستان پیامبران بخش فیزیوتراپی
2تهران
3استاد دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله
چکیده
مقدمه: پوکی استخوان بیماری پیشرونده استخوانی است که منجر به بروز شکستگی در زنان به میزان 8 برابر بیشتر از مردان می شود. به دنبال این بیماری، تغییرات در عملکرد عضله-استخوان رخ داده و اختلالات تعادلی ایجاد می شود. در این مطالعه به منظور بررسی تغییرات تعادلی، موقعیت مرکز فشار در سطح اتکا بعد از اعمال 8 هفته تمرینات راه رفتن با تمرکز بر زمان بندی و هماهنگی حرکتی مورد بررسی قرار گرفت.
روش شناسی: در مطالعه تجربی حاضر 30 زن داوطلب مبتلا به پوکی استخوان در محدوده سنی 50 تا 70 سال به صورت تصادفی به 2 گروه درمان(15 نفر) و کنترل (15 نفر) تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل 16 جلسه تمرین راه رفتن با الگوهای مختلف از نظر زمان بندی و هماهنگی بود که دو روز در هفته به مدت 60 دقیقه با استفاده از جلیقه وزن دار(2-4% وزن بدن) در گروه درمان انجام شد. موقعیت مرکز فشار در سطح اتکا در دو وضعیت ایستادن روی رو پا به صورت ثابت و دلخواه، برروی صفحه نیرو اندازه گیری شد. ارزیابی کیفیت زندگی با استفاده از پرسشنامه اختصاصی پوکی استخوان، قبل و بعد از مداخله انجام شد.
نتایج: بررسی موقعیت مرکز فشار در سطح اتکا نشان داد فاصله مرکز فشار تا مرکز سطح اتکا در گروه درمان بعد از مداخله نسبت به گروه کنترل کاهش داشت که به سطح معنی داری نرسید. فاصله مرکز فشار تا لبه قدام و راست سطح اتکا نیز در گروه درمان بعد از مداخله کاهش داشت که نسبت به گروه کنترل معنادار بود. نمره کیفیت زندگی در گروه درمان نیز بعد از مداخله کاهش داشت و نتایج آن نسبت به گروه کنترل نیز به سطح معناداری رسید که نشان دهنده بهبود سطح کیفیت زندگی در گروه درمان بود.
بحث و نتیجه گیری: اعمال تمرینات الگوهای راه رفتن با تمرکز بر زمان بندی و هماهنگی حرکتی ممکن است منجر به تقویت مکانیسم های جبرانی تعادلی شده و در نتیجه فرد در وضعیت دشوار می تواند مرکز فشار را نزدیک به مرکز سطح اتکا حفظ کند. انجام تمرینات راه رفتن از طریق افزایش فعالیت فیزیکی نیز می تواند علاوه بر تاثیر مستقیم در بهبود تعادل، سطح کیفیت زندگی را نیز در زنان یائسه استئوپروتیک ارتقاء دهد.
کلیدواژه ها