اثر فعالیت های هوازی بر ترکیب بدنی و مقادیر لیپتین و آدینوپکتین زنان مبتلا به سرطان سینه
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30728
نویسندگان
1فارس، جهرم. خیبان 17 شهریور
2فارس. جهرم. شهرک فاطمیه. خیایان علمدار کربلا . کوچه 6
چکیده
مقدمه: لپتین تکثیر، مهاجرت و تهاجم سلول های سرطانی و همینطور رگزایی تومور را افزایش می دهد و آدیپونکتین تولید لپتین از بافت چربی را سرکوب می کند و به احتمال زیاد این امر از گسترش سلول های سرطانی جلوگیری می کند. فعالیت بدنی با تاثیر بر کاهش وزن و بافت چربی می تواند اثرات سودمندی را بر مقادیر لیپتین و آدینوپکتین ایجاد کند. هدف از این تحقیق اثر فعالیت های هوازی بر ترکیب بدنی و مقادیر لیپتین و آدینوپکتین زنان مبتلا به سرطان سینه بود.
روش شناسی: آزمودنی های این تحقیق 27 زن 45 تا 55 سال، مبتلا به سرطان سینه در دو گروه 13 نفری تجربی و 14 نفری کنترل بودند که به صورت داوطلبانه در این پژوهش شرکت کردند. برنامه تمرینی شامل 16 هفته تمرین هوازی با شدت 50 تا 75 درصد ضربان قلب هدف به مدت 30 تا 60 دقیقه بود. گروه کنترل در طول این دوره هیچ گونه فعالیت ورزشی منظمی نداشتند. فاکتورهای مورد بررسی شامل مقادیر لیپتین، آدینوپکتین، وزن، درصد چربی، شاخص توده بدن و WHR قبل و بعد از برنامه تمرینی از هر دو گروه تمرین و کنترل به عمل آمد. برای مقایسه داده ها از t همبسته و مستقل استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد که در گروه تمرینات هوازی تفاوت معنی داری بین فاکتورهای لیپتین (027/0p =)، آدینوپکتین (039/0p =)، وزن (014/0p =)، درصد چربی (035/0p =)، شاخص توده بدن (012/0p =) و WHR (029/0p =) وجود دارد، فاکتورهای لیپتین (87/0p =)، آدینوپکتین (76/0p =)، وزن (69/0p =)، درصد چربی (85/0p =)، شاخص توده بدن (43/0p =) و WHR (95/0p =) در گروه کنترل معنی دار نبود. همچنین مقایسه بین دو گروه تمرینات هوازی و کنترل در فاکتورهای لیپتین (011/0p =)، آدینوپکتین (001/0p =)، وزن (001/0p =)، درصد چربی (001/0p =)، شاخص توده بدن (001/0p =) و WHR (001/0p =) تفاوت معنی داری را نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: تمرینات هوازی با افزایش اکسیداسیون چربی موجب کاهش شاخص توده بدنی و درصد چربی شود و نقش مهمی در هزینه انرژی داشته باشد. تمرینات هوازی می تواند با افزایش سطوح آدیپونکتین در کاهش سطوح استرادیول بیماران مبتلا به سرطان پستان از طریق مهار سنتز کلسترول موثر باشد. همچنین چون میزان لپتین خون نسبت مستقیم با BMI دارد و چربی سرم خون، عامل عمده تعیین کننده لپتین بود، لذا کاهش درصد چربی می تواند از عوامل کاهش لیپتین در پی این تمرینات باشد.
کلیدواژه ها