تاثیر تمرین با تراباند و تمرین در آب بر استرس اکسیداتیو، درد و عملکرد زنان مبتلا به استئو آرتریت زانو
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30720
نویسندگان
خوزستان اهواز کوی نبوت بلوار دماوند خیابان مبین یک پلاک 6 کد پستی: 6177973513
چکیده
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر دو روش تمرین مقاومتی با تراباند (کش) و تمرین در آب بر استرس اکسیداتیو، درد و عملکرد زنان مبتلا به استئو آرتریت زانو بود.
روش شناسی: 30 زن مبتلا به استئوآرتریت 50 تا 60 ساله به صورت تصادفی در سه گروه تمرین با تراباند، تمرین در آب و کنترل (هر گروه 10 نفر) قرار گرفتند. مداخلات به مدت 8 هفته انجام شد. در این مدت دو گروه تمرینی به تمرینات مختص به خود پرداختند و گروه کنترل هیچگونه مداخله‌ای دریافت نکرد و تنها به فعالیت‌های طبیعی روزمره خود پرداختند. قبل و بعد از مداخله، اندازه‌گیری‌های درد و عملکرد حرکتی از آزمودنی‌ها بعمل آمد. همچنین قبل و بعد از مداخله در ساعت 8 صبح و در وضعیت 12 ساعت ناشتایی از دو گروه خونگیری انجام و برای هر نمونه سطوح مالون دی آلدئید (MDA) اندازه گیری شد. جهت مقایسه و بررسی تغییرات متغیرها در سه گروه پژوهش و در دو زمان اندازه گیری (پیش آزمون و پس آزمون)، از آزمون آماری تحلیل واریانس بین-درون آزمودنی‌ها با اندازه گیری مکرر در یک طرح 2×3 (3 گروه و 2 زمان) استفاده شد.
نتایج: نتایج نشان داد که میزان درد و سطوح سرمی MDA در دو گروه تمرینی به طور معنادار کاهش یافت و عملکرد حرکتی نیز در هر دو گروه بهبود یافت (P<0.05). با این حال، تفاوت معناداری بین دو نوع تمرین در هیچکدام از متغیرها مشاهده نشد (P>0.05).
بحث و نتیجه گیری: به نظر می‌رسد تمرینات مقاومتی با تراباند (کش) و تمرین در آب با کاهش استرس اکسیداتیو منجر به بهبود علائم مرتبط با بیماری در بیماران مبتلا به استئوآرتریت زانو می‌شود.
کلیدواژه ها