مقایسه تاثیر 8 هفته تمرین یوگا و پیلاتس بر ترکیب بدن و فشار خون مردان مبتلا به پرفشار خونی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30719
نویسندگان
خوزستان اهواز کوی نبوت بلوار دماوند خیابان مبین یک پلاک 6 کد پستی: 6177973513
چکیده
مقدمه: هدف از پژوهش حاضر، مقایسه تاثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس و یوگا بر ترکیب بدن و فشار خون مردان مبتلا به پرفشار خونی بود.
روش شناسی: 30 مرد 40 تا 50 ساله مبتلا به پرفشار خونی با شاخص توده بدنی (BMI) بین 25 و 30 به طور تصادفی در سه گروه پیلاتس، یوگا و کنترل (هر گروه 10 نفر) قرار گرفتند. مداخله به مدت 8 هفته انجام شد. در این 8 هفته دو گروه تمرینی به تمرینات پیلاتس یا یوگا پرداختند و گروه کنترل بدون شرکت در فعالیت ورزشی منظم، به انجام کارهای روزمره و زندگی عادی پرداختند. برنامه تمرین پیلاتس و یوگا شامل سه روز تمرین در هفته و روزهای فرد هفته و به مدت 8 هفته بود. 24 ساعت قبل و 48 ساعت بعد از پایان تمرینات، از هر دو گروه، فشار خون و نیز ترکیب بدنی، وزن و شاخص توده بدن اندازه گیری شد.
نتایج: وزن، شاخص توده بدن، درصد چربی، توده چربی، فشار خون سیستولی، فشار خون دیاستولی و فشار خون متوسط شریانی در هر دو گروه پیلاتس و یوگا در مقایسه با گروه کنترل اگرچه کاهش یافتند، اما معنادار نبودند (P>0.05). توده بدون چربی نیز در دو گروه پیلاتس و یوگا در مقایسه با گروه کنترل اگرچه کمی افزایش یافت اما معنادار نبود (P>0.05).
بحث و نتیجه گیری: احتمالا هشت هفته تمرین پیلاتس یا یوگا منجر به بهبود معنادار ترکیب بدنی و فشار خون مردان مبتلا به پرفشار خونی نمی‌شود. از آنجا که بهبود غیر معنادار مشاهده شد، احتمال دارد طول مدت تمرینات پیلاتس یا یوگا (هشت هفته) جهت بهبود فشار خون و ترکیب بدنی کافی نبوده است.
کلیدواژه ها