تاثیر تمرین هوازی و هوای آلوده به ذرات کربن سیاه بر برخی عوامل التهاب عصبی در بافت هیپوکمپ موش‌های صحرایی نر ویستار
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30712
نویسندگان
1زنجان، بلوار دانشگاه، دانشگاه زنجان، دانشکده علوم انسانی، گروه علوم ورزشی
2دکتری فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه تربیت مدرس
3هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
چکیده
مقدمه: بررسی مطالعات مختلف حاکی از آن است که قرارگیری طولانی مدت در معرض آلودگی هوا بر سیستم عصبی مرکزی تأثیرگذار بوده و منجر به التهاب و تخریب عصبی می‌گردد. با توجه به تأثیرات ضد التهابی تمرینات ورزشی، هنوز مطالعه دقیقی در رابطه با اثرات تمرینات هوازی بر عوامل التهاب عصبی ناشی از آلودگی هوا صورت نگرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین هوازی و هوای آلوده به ذرات بر بیان mRNA ژن های فاکتور رونویسی هسته ای کاپا ب (NF-κB) و فاکتور نکروز توموری آلفا (TNF-α)، اینتر لوکین -6 (IL-6) و فاکتور بازدارنده مهاجرت ماکروفاژی (MIF) در هیپوکمپ موش های صحرایی نر ویستار بود.
روش شناسی :
24 سر موش صحرایی نر ویستار به طور تصادفی در چهار گروه الف) کنترل ب) آلودگی ج) تمرین و د) تمرین- آلودگی قرار گرفتند. از دستگاه تزریق ذرات و اتاقک به منظور قرارگیری حیوانات در معرض ذرات کربن سیاه با قطر کمتر از 10 میکرون استفاده شد. برنامه تمرین هوازی با 50 درصد سرعت بیشینه هر گروه، به مدت 4 هفته انجام شده و 24 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی و قرارگیری در معرض ذرات کربن سیاه حیوانات قربانی شدند. با استفاده از روش Real time-Pcr بیان ژن NF-κB، TNF-α، IL-6 و MIF در بافت هیپوکمپ موش ها مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تعیین معنادار بودن تاثیر تمرین و آلودگی از تحلیل واریانس دو طرفه استفاده گردید.
نتایج :
هوای آلوده منجر به افزایش معنی‌دار بیان NF-κB mRNA (0008/0=P)، TNF-α (001/0=P)، IL-6(005/0=P)، MIF (003/0=P) در بافت هیپوکمپ شد ولی در گروه های تمرین و تمرین- آلودگی تفاوت معنی داری مشاهده نشد. با این وجود نتایج این تحقیق نشان داد که میزان بیان این ژن ها در گروه های تمرین و آلودگی- تمرین کمتر از گروه آلودگی بود.
بحث و نتیجه گیری:
بررسی تحقیقات نشان می‌دهد این فاکتورها نقش شناخته شده‌ای در چندین شرایط التهابی سیستم عصبی مرکزی از جمله بیماری MS، آلزایمر، افسردگی، سکته های مغزی و رشد تومور در CNS دارد. در نتیجه مهار یا تعدیل فعالیت این ژن ها می تواند به عنوان یک استراتژی درمانی برای بیماریهای التهاب عصبی در نظر گرفته شود. به نظر می‌رسد تمرین هوازی شاید بتواند از طریق تنظیم کاهشیNF-κB، TNF-α، IL-6 و MIF در مغز اثرات التهاب عصبی ناشی از آلودگی را تعدیل کند.
کلیدواژه ها