اثر8هفته تمرین به روش بوردنکودرآب وخشکی واثرآن برخستگی وفعالیت های روزمره زندگی زنان مبتلا به بیماری مالتیپل اسکلروزیس
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30690
نویسندگان
1خوزستان-شهر میانرود-خ فردوسی - پلاک 310
2عضو هئیت علمی دانشگاه شمال آمل
3عضو هئیت علمی دانشگاه علوم پزشکی دزفول
چکیده
بیماری مولتیپل اسکلروزیس یک بیماری مزمن، پیش رونده سلول های عصبی مرکزی است. غالبا در افراد جوان که در مرحله فعال زندگی قرار دارند بروز کرده و زندگی آنها را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف ازاین پژوهش بررسی اثر8هفته تمرین به روش بوردنکو درآب وخشکی واثرآن بر خستگی و فعالیت های روزمره زندگی مبتلایان به بیماری ام اس بوده است. نمونه آماری این تحقیق را24 نفراز زنان مبتلا به ام اس زیر نظر انجمن شهرستان دزفول با سطح ناتوانی(EDSS≤5.5)بیماری ومیانگین سنی 5.83±37.84، قد20.93±153.45سانتی متر و وزن 10.33±65.50 کیلوگرم بصورت هدفمند انتخاب و سپس بطور تصادفی در دو گروه آب و خشکی و گروه کنترل قرارگرفتند. برای سنجش آزمودنی ها از پرسشنامه خستگی(MFIS-5) و پرسشنامه فعالیت های روزمره زندگی(َADL) استفاده شد. 2 گروه تمرینی، پروتکل تمرینی را که شامل تمرینات آب و خشکی بود را بمدت 8 هفته، هفته ای 3 جلسه اجرا کردند. نتایج آزمون کوواریانس نشان داد بین میانگین مقادیر آزمون خستگی در سه گروه پس از 8هفته تمرین تفاوت معنی داری وجود دارد(p=0.001)وهمچنین بین میانگین مقادیرآزمون فعالیت های روزمره در3 گروه پس ازتمرین تفاوت معنی داری وجود داشت(p=0.0001). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که بین مقادیر خستگی وفعالیت های روزمره زندگی در گروه های تمرین در آب وخشکی با گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود دارد(P>0.05) اما بین گروه تمرین در خشکی با گروه تمرین درآب تفاوت معنی داری وجود ندارد(p>0.05). نتایج آزمون تی وابسته کاهش معناداری در خستگی افراد پس از انجام تمرینات آبی(P=0.0001)،خشکی (p=0.01) وهمچنین پیشرفت معنا داری در فعالیت های روزمره زندگی افراد پس از انجام تمرینات آبی(p=0.0001)، خشکی(p=0.0001) نسبت به پیش آزمون نشان داد. نتایج این مطالعه نشان داد که تمرین دردو محیط آب وخشکی می تواند بطورموثری باعث بهبود شدت خستگی و افزایش فعالیت های زندگی روزانه افراد گردد. با توجه به یافته های این پژوهش تمرین به روش بوردنکومی تواند بعنوان یک روش درمانی غیر تهاجمی درکنارمصرف دارو به بیماران مولتیپل اسکلروزیس توصیه شود.
کلیدواژه ها