تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی توأم با متادون بر آنزیم های کبدی زنان معتاد در حال ترک
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30687
نویسندگان
1فرهنگیان دو 16 متری فردوس پلاک 38
2استادیار دانشگاه سیستان وبلوچستان
چکیده
مقدمه: روند اعتیاد از تک جنسیتی به سوی دو جنسیتی میرود که حاکی از اعلام خطر برای بنیان خانواده و نسل آینده می باشد. بنابراین با توجه به اهمیت زنان در جامعه برآن شدیم تا تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی توأم با متادون بر آنزیم های کبدی (ALT ،AST، ALP) زنان معتاد در حال ترک را مورد بررسی قرار دهیم.
روش شناسی: این پژوهش به صورت نیمه تجربی اجرا شد، طی آن 45 زن از کمپ ترک اعتیاد زاهدان انتخاب شدند که قبلا به مصرف تریاک و کریستال می‌پرداختند و در چهار گروه تمرین با متادون(13نفر)، گروه تمرین(11نفر)، گروه متادون (11نفر)و گروه کنترل(10) تقسیم بندی شدند. . طی دومرحله خونگیری قبل و بعد آزمون سطح آنزیم‌های کبدی آزمودنی ها بررسی و تحلیل‌های استنباطی این پژوهش با استفاده از نرم افزار SPSS 20 انجام گرفته است، آزمون کلموگروف- اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن داده‌ها و آزمون لوین جهت بررسی همگونی واریانس‌ها در مرحله پیش‌آزمون و پس‌آزمون متغیرهای اصلی تحقیق ادامه یافته و نتایج مربوط به هدف اصلی پژوهش با استفاده ازآزمون های t- زوجی، آنالیز واریانس تک متغیره و آزمون تعقیبی توکی برای متغیرهای اصلی تحقیق با فرض همگونی واریانس و آزمون تعقیبی دانت سه برای متغیرهایی با فرض عدم‌همگونی واریانس مورد بررسی قرار گرفت.
نتایج: با توجه به نتایج شاخص ها در گروه تمرین ترکیبی توام با مکمل متادون و گروه تمرین ، به جز شاخص ALP ،تفاوت آماری معناداری بین پیش‌آزمون و پس‎آزمون تمامی شاخص ها در گروه تمرین ترکیبی توام با مکمل متادون وجود داشت که در مرحله پس‌آزمون میزان این شاخص ها به صورت معناداری کاهش یافته بود. از طرفی تمام شاخص های مورد مطالعه در گروه متادون، در مرحله پس‌آزمون کاهش آماری معنی داری را نسبت مرحله پیش‌آزمون نشان دادند.
بحث و نتیجه گیری: بنابراین میتوان نتیجه گرفت هم تمرین و هم متادون بر تمام متغیرهای شاخص‌های و آنزیم‌های کبدی ( AST ، ALT ) زنان معتاد تاثیر گذارند به جز ALPکه تنها متادون میتواند بر آن تاثیر گذار باشد.
کلیدواژه ها