تاثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر برخی عوامل ذهنی و روانی زنان چاق غیرفعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30684
نویسندگان
17431164311
2دانشیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران
3استادیار دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه رفسنجان
چکیده
مقدمه: امروزه بحث سلامت و تندرستی در حوزه های جسمانی و روانشناختی افراد غیر فعال از موضوعات مهم جهانی است. هدف مطالعه حاضر، بررسی تاثیر یک دوره تمرینات پیلاتس بر برخی عوامل ذهنی و روانی زنان چاق غیرفعال شهر اهواز بود. روش شناسی: این پژوهش مطالعه ای نیمه تجربی با طرح پیش آزمون - پس آزمون بود. 30 نفر از زنان چاق و غیر فعال از مناطق مختلف شهر اهواز که دارای شرایط و معیارهای ورود به تحقیق بودند، به عنوان آزمودنی در تحقیق انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و تجربی تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تجربی به مدت هشت هفته، سه جلسه در هفته و هر جلسه 40-60 دقیقه در تمرینات منتخب پیلاتس شرکت کردند، اما آزمودنی های گروه کنترل در این مدت در هیچ فعالیت منظم ورزشی شرکت نداشتند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناختی و پرسشنامه DASS21 بود که قبل و بعد از مداخله اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS21 و آزمون آماری Paired T-test با 05/0≥P استفاده شد. نتایج: تجزیه تحلیل داده ها بین میانگین امتیازات استرس، اضطراب و افسردگی نمونه های پژوهش قبل و بعد از مداخله در گروه تجربی تفاوت معناداری را نشان داد (05/0≥P). در حالی که این تفاوت در گروه کنترل معنادار نبود(05/0≤P). بحث و نتیجه گیری: انجام تمرینات کم هزینه، ساده و مفرح پیلاتس با بهبود عوامل ذهنی و روانی و در نهایت وضعیت زندگی زنان چاق غیر فعال همراه است و میتوان با به کارگیری این تمرینات در راستای بهبودی و پیشگیری مشکلات روانشناختی این افراد گام برداشت.
کلیدواژه ها