بررسی میزان آگاهی زنان در اثر بخشی تحرک بدنی وفعالیت های ورزشی در پیشگیری از بیماری سرطان پستان نمونه موردی زنان 20- 54 ساله شهر تهران
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30676
نویسندگان
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال
چکیده
سرطان پستان یکی از شایع ترین و مهم ترین سرطان در بین زنان بوده و بالاترین میزان مرگ را به خود اختصاص داده است، در حال حاضر در دنیا از هر 8 زن یک نفر و در ایران از هر 4 زن یک نفر به این بیماری مبتلا می شوند. براین اساس مقاله حاضر به منظورتعیین میزان آگاهی از اثرات تحرک بدنی و فعالیت های ورزش در پیشگیری از این بیماری انجام گرفته است.
هدف مطالعه حاضر تعیین میزان آگاهی زنان شهر تهران از اثرات فعالیت های بدنی و ورزشی به منظور پیشگیری از بروز بیماری سرطان پستان می باشد.
روش تحقیق حاضر، پیمایش و نمونه مورد مطالعه تعداد 384 نفر از زنان شهر تهران در گروه سنی 20 تا 54 ساله می باشد. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته که میزان پایایی آن به تائید رسیده است. پرسشنامه به شیوه نمونه گیری تصادفی میان شهروندان توزیع گردید.
یافته ها: نشان می دهد که بین دیدگاه مسئولان، میزان آگاهی زنان در خصوص اثرات تحرک بدنی و فعالیت ورزشی بر پیشگیری از بیماری ها، میزان آشنایی با بیماری های زنان، انگیزه ارتقای سلامت، تحرک کافی و شرکت در فعالیت های ورزشی، فضای مناسب، کسب اطلاعات از منابع معتبر درپیشگیری از بیماری سرطان پستان اثر گذار است.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان می دهد میزان آگاهی، اطلاع رسانی از مراجع اثر گذار و مسئول، توانایی اقتصادی زنان، امکانات ورزشی مناسب در فضای محل، فرهنگ ورزش در بین مردم و مسئولان، در افزایش سطح سواد سلامت و پیشگیری از بیماری سرطان پستان اثر بخش است در مقابل این اثر بخشی می تواند باعث افزایش سطح سلامت زنان و خانوادهایشان گردد.
کلیدواژه ها