بررسی پاسخ های قلبی –عروقی بیماران کمردردی پس از یک دوره تمرینی با میله انعطاف پذیر در راستای ساجیتال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30674
نویسندگان
1تهران بزرگراه جلال ال احمد دانشگاه تربیت مدرس دانشکده ی علوم پزشکی گروه فیریوتراپی
2تهران تهرانپارس خیابان جشنواره خیابان امین کوچه ی بت شکن پلاتک 70 طبقه ی اول واحد یک
چکیده
مقدمه
کمردرد یکی از مشکلات بسیار شایع می باشد که هزینه های زیاد اجتماعی و فردی دارد . حدود 70- 80 درصد افراد بزرگ سال جمعیت کلی حالتی از کمردرد را در زندگی خود تجربه می کند. کمردرد مزمن باعث محدودیت در حرکت ، ناتوانی در طولانی مدت و اختلال در کیفیت زندگی و از دست رفتن نیروی کار می شود . بطور کلی در بیماران کمردردی حس درد ، کاهش حس عمقی ، آتروفی عضلانی ، تغییر در کنترل پاسچرال و تغییر در الگوی بکارگیری عضلات دیده می شود که باعث کاهش سطح فعالیت در زندگی و در نتیجه ناتوانی برای فرد ایجاد می کند.
مواد و روش ها
این مطالعه بر روی 12 مرد مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی انجام شد . راستای نوسان میله در صفحه ی ساجیتال که آزمون شونده در حالت ایستاده با فرکانس 5 هرتز آن را به ارتعاش درمی آورد . فشار خون و ضربان قلب قبل از مداخله در حالت استراحت و بعد از انجام یک تمرین 30 ثانیه ای بلافاصله ثبت شد و بعد از 24 جلسه تمرین پیشرونده با میله ی انعطاف پذیر در جهت ساجیتال ، مجددا فشار خون و ضربان قلب ثبت شد .
نتایج
فشار خون بعد از تمرین در جلسه ی 24 نسبت به جلسه ی اول به طور معناداری کاهش یافت (P < 0/05) اما فشار خون استراحت در جلسه ی 24 نسبت به جلسه ی اول کاهش معناداری نداشت .(P > 0/05) ضربان قلب در جلسه ی 24 هم در حالت استراحت و هم در حین تمرین و هم بلافاصله بعد از تمرین نسبت به جلسه ی اول کاهش معناداری نشان داد (P < 0/05).
بحث و نتیجه گیری
با توجه به اینکه بیماران کمردرد دچار Deconditioning هستند بنابر این عضلات ناحیه ی تنه از قدرت کمتری بهره مندند و در انجام یک فعالیت، شدت انقباضی بیشتری وارد عمل می شوند که باعث تغییرات بیشتر در پاسخ های قلبی و عروقی دربیماران کمردرد نسبت به افراد سالم می باشد . بعد از 24 جلسه تمرین پیشرونده اثرات حاد تمرین روی ضربان قلب این افراد به خوبی باعث کاهش آن شده است . در مورد فشار خون بعد از تمرین نیز این اتفاق رخ داد. این مساله تایید اثرات مثبت "تمرین با میله" روی پاسخ های قلبی این افراد علاوه بر تقویت عضلات آنها است.
کلیدواژه ها