پاسخ میزان تروپونین (T) ، کراتین کیناز و میوگلوبین پلاسما به زمان انجام فعالیت ورزشی شدید(صبح و عصر)در مردان بیمار قلبی-عروقی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30670
نویسندگان
1شیراز.بلوارمدرس.بلوارفدک.کوچه فدک 22.ساختمان فدک6.واحد 1شمالی
2دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شیراز
3دانشجوی دکتری بیوشیمی و متابولیسم ورزشی
چکیده
زمینه و هدف: مارکرهای قلبی برای تشخیص سریع و مطمئن مشکلات قلبی بکار می‌روند. اما میزان این فاکتورها در ساعات مختلف روز در پاسخ به ورزش مشخص نیست. بنابراین، تحقیق حاضر با هدف بررسی مقایسه زمان فعالیت ورزشی (صبح و عصر) بر میزان تروپونین (T) ، کراتین کیناز و میوگلوبین پلاسمای مردان مبتلا به بیماری قلبی عروقی انجام شد.
روش کار: روش این تحقیق، از نوع شبه آزمایشی بود. بدین منظور 15مرد بیمار مبتلا به بیماری قلبی-عروقی به عنوان آزمودنی‌های تحقیق انتخاب شدند. در روز آزمون در ساعت 7 صبح نمونه خونی پیش آزمون از آزمودنی‌ها گرفته شد و سپس در حضور پزشک متخصص پروتکل تمرینی اجرا گردید. بلافاصله پس از تمرین و سه ساعت بعد از آن نیز اندازه‌گیری‌های خونی انجام شد. یک هفته بعد نیز آزمودنی‌ها همین مراحل را در ساعت 7 عصر با روش مشابه انجام دادند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS.20 انجام شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون t مستقل در رابطه تروپونین T نشان داد بین میانگین پیش‌آزمون در دو نوبت صبح و عصر اختلاف معنی دار مشاهده نشد(15/0=P). همچنین این نتایج حاکی از این بود که بین میانگین پس‌آزمون‌ بلافاصله در دو نوبت صبح و عصر اختلاف معنی دار مشاهده نشد(30/0=P). علاوه بر این بین میانگین پس‌آزمون با تأخیر 3ساعت در هر دو نوبت صبح و عصر از لحاظ آماری تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد(22/0=P). افزون بر این بین میزان کراتین کیناز در پیش‌آزمون صبح و بلافاصله پس از آزمون در زمان صبح(54/0 P=) و همچنین بین میزان کراتین‌کیناز در پیش‌آزمون صبح و 3ساعت پس از آزمون صبح(93/0P=) تفاوت معناداری مشاهده نشد. بعلاوه بین بین میزان میوگلوبین در پیش‌آزمون صبح و بلافاصله پس از آزمون در زمان صبح(299/0 P=) و بین میزان میوگلوبین در پیش‌آزمون صبح و 3ساعت پس از آزمون صبح(877/0P=) تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین بین میزان میوگلوبین در پیش‌آزمون عصر و بلافاصله پس از آزمون در زمان عصر(908/0 P=) و بین میزان میوگلوبین در پیش‌آزمون عصر و 3ساعت پس از آزمون عصر(487/0P=) تفاوت معناداری مشاهده نشد.

نتیجه‌گیری: بر اساس یافته های این پژوهش احتمالاً ریتم شبانه روزی و چرخه شبانه‌روزی در پاسخ‌های شیمیایی و عوامل خطر قلبی به تمرین شدید تأثیری ندارد و افراد بیمار قلبی-عروقی می‌توانند در زمان صبح و عصر به دلخواه فعالیت ورزشی داشته باشند.
کلیدواژه ها