بررسی رابطه تصویر بدنی و اعتماد به نفس با میزان استفاده مکملهای ورزشی غیرمجازتوسط ورزشکاران رشته بدنسازی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30663
نویسندگان
1تهران، ولنجک، بلوار دانشجو، خیابان اعرابی جنب بیمارستان طالقانی ساختمان شماره 2 (جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی)
2جهاد دانشگاهی علوم پزشکی شهید بهشتی
چکیده
بررسی رابطه تصویر بدنی و اعتماد به نفس با میزان استفاده مکملهای ورزشی غیرمجازتوسط ورزشکاران رشته بدنسازی
هدف: بررسی رابطه تصویر بدنی و اعتماد به نفس با میزان استفاده مکملهای ورزشی غیرمجازتوسط ورزشکاران رشته بدنسازی بود.
روش مطالعه: نمونه این پژوهش را 135 نفر از ورزشکاران پرورش‫اندام مرد بین18 تا 30 سال شهر تهران تشکیل دادند که طی ورزش خود از مکملهای ورزشی غیر مجاز استفاده کرده بودند واین افراد به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.‬‬‬‬‬‬‬‬‬
ابزار مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامة منابع اعتماد به نفس ورزشی و پرسشنامة خودتوصیفی بدنی بود.
روش های آماری مورد استفاده شامل آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون با سطح معنا داری 05/0 بود.
نتایج: نمایش توانایی مهم ترین منبع اعتماد به نفس ورزشی در ورزشکاران رشتة پرورش اندام است و همچنین ورزشکاران رشتة پرورش اندام به لحاظ تصویر بدنی درک مثبتی از خود دارند (001/0 P< و 94/31= (82/16)t).
در مورد همبستگی منابع اعتماد به نفس ورزشی و تصویر بدنی، بین همة منابع اعتماد به نفس ورزشی به جز تجارب مشاهده ای و سبک رهبری مربی با تصویر بدنی رابطة مثبت و معناداری وجود دارد و بالاترین میزان همبستگی متعلق به نمایش توانایی با تصویر بدنی است (592/0 r= 001/0 P<).
در مورد ارتباط بین تصویر بدنی و منابع اعتماد به نفس ورزشی با استفاده از مکملهای غیر مجاز نشان داد که بین استفاده از مکملهای غیر مجاز و آمادگی ذهنی و بدنی (365/0 -= r و 001/0 = P)، بین استفاده از مکملهای غیر مجاز و آرامش محیطی (471/0 -= r و 003/0 = P)، بین استفاده از مکملهای غیر مجاز و تجارب مشاهده ای (207/0- = r و 045/0 = P)، بین استفاده از مکملهای غیر مجاز و نمایش توانایی (562/0 = r و 001/0 = P)، استفاده از مکملهای غیر مجاز و سبک رهبری مربی (03/0 = r و 456/0- = P) ارتباط معنا داری وجود دارد. اما بین استفاده از مکملهای غیر مجاز و خود ادراکی (178/0 = r و 123/0 = P)، بین استفاده از مکملهای غیر مجاز و حمایت اجتماعی (156/0 = r و 068/0 = P)و بین استفاده از مکملهای غیر مجاز و تصویر بدنی نیز ارتباط معنی داری مشاهده نشد(101/0 = r و 075/0=p )
کلیدواژه ها