مقایسه اثربخشی غوطه وری آبی و تمرین با توپ پزشکی و تکنیک الکساندر در سلامت روانی و تعادل بیماران پارکینسون
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30655
نویسندگان
1دانشگاه اصفهان دانشکده علوم تربیتی
2مربی دانشگاه ازاد خوراسگان
چکیده
مقدمه : پارکینسون یک بیماری دژنراتیو عصبی و با سیر اهسته پیش رونده است که در اثر تحلیل سلولهای مغزی تولید کننده دوپامین ایجاد می شود . استفاده از اب وسیله ای برای ارامش روانی و تسکین درد بودهو به علاوه کاهش وزن ناشی از شناوری و ازادی حرکتی در اب منافع دو جانبه جسمی و روحی برای افراد پیر و دارای مشکلات حرکتی در اب دارد.
تمرین با توپ پزشکی نیز برای بهبود تعادل افراد مبتلا به پارکینسون دارای شواهد تجربی است،آخرین پژوهشهای تجربی انجام شده در ایران استفاده از روش الکساندر در بهبود سامت روان و تعادل بیماران پارکینسون است.
روش شناسی :طرح پژوهش حاضر از نوع نیمه ازمایشی چند گروهی با پیش ازمون ،پس آزمون و پی گیری بر روی کلیه بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی شهر اصفهان در سال 1396 با تشخیص بیماری پارکینسون است. نمونه ها شامل 40 نفر در دسترس بوده که در چهار گروه (سه گروه ازمایشی و یک گروه کنترل ) جایگزین شده اند. برای سنجش متغیرهای وابسته در این تحقیق از ابزارهای امید بزرگسالان (اشنایدر ) ، سلامت عمومی (گلدبرگ) ، سازگاری اجتماعی ( لیسمن و پیکل) و پرسشنامه تعادل برگ استفاده شد.
تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل کوواریانس انجام شد .
نتایج : سه روش الکساندر ،تمرین با توپ پزشکی و تمرینات ابی از نظر تعادل به صورت معنی داری با گروه کنترل تفاوت داشتند. P<0.01 .تمرین با توپ پزشکی از تمرینات ابی و الکساندر در حفظ تعادل موثرتر بودp<0.01 ، اما بین دو روش اخیر تفاوت معنی دار وجود نداشت. در متغیر سلامت روانی ،روش الکساندر در همه متغیرها نسبت به دو مداخله دیگر و گروه کنترل بهبودی قابل ملاحظه ای نشان دادP<0.01. در متغیر سلامت عمومی و سازگاری اجتماعی بین دو گروه اخیر و گروه کنترل تفاوت معنی داری وجود نداشت.
بحث ونتیجه گیری : اهمیت روش الکساندر چگونگی کنترل حرکت فیزیکی در زمان بین تصمیمی گیری به حرکت و حرکت واقعی و تغییر الگوهای حرکتی است. اهمیت مولفه روانشناختی در ان و تاکید فلسفی بر یکپارچگی بدن – ذهن دلیل موثرتر بودن ان نسبت به روشهای دیگر شناخته شده فیزیولوژیک بوده و توجه بیشتری به آن را می طلبد .
کلیدواژه ها