مقایسه تاثیر 4 هفته آموزش فعالیت بدنی از طریق تلگرام بر کیفیت زندگی وترکیب بدنی زنان
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30650
نویسندگان
1کارشنادانشگاه علوم پزشکی- بیمارستان امام خمینی ره اداره امور دانشگاهی اتاق 19 دفتر امورطرح های تحقیقاتی و پایان نامه ها
2دانشگاه علوم پزشکی تهران Assistant Professor of Sports and Exercise Medicine Sports Medicine Research Center, Faculty of Medicine Tehran University of Medical Sciences (Address: No7, Ale-Ahmad Highway, Opposite of Shariati Hospital, Tehran,Iran)
چکیده
مقدمه: اثرات ورزش و مولفه های روانی بر اساس مدل رفتاری در زنان مبتلا به اضافه وزن مشخص نمیباشد و با توجه به تاثیر مسلم آموزش همزمان دراین مطالعه به مقایسه تاثیر 4 هفته آموزش فعالیت بدنی از طریق تلگرام بر کیفیت زندگی وترکیب بدنی زنان پرداخته شد.
روش‌ شناسی: در این مطالعه ، زنان مبتلا به چاقی به صورت تصادفی از طریق فراخوان (به مرکز پزشکی ورزشی بیمارستان امام خمینی ره دعوت شدند .این زنان که سابقه بیماری روانی و یا مشکل اخیر روحی نداشته اند( طبق اظهار بیمار و ارزیابی پزشک )، وارد مطالعه شده و به 2 گروه؛ الف ،دریافت آموزش بصورت دربافت تمرین به همراه دریافت فیدبک های تمرینی از طریق تلگرام و ب ،دریافت آموزش بصورت دربافت تمرین به عدم دریافت فیدبک های تمرینی از طریق تلگرام تقسیم گردیدند.در گروه اول ودوم در فاز قبل از انجام بررسی پرسشنامه SF36 توسط شرکت کنندگان پرگردید. به همه افراد آموزش داده شد. سپس بعد از پایان دوره پژوهشی (4 جلسه تمرین ورزشی) مجدداً پرسشنامه sf36 توسط افراد شرکت کننده پر شد. تمام افراد برای سه بار در هفته فلو اپ تلفنی توسط مجری میشدند.ضمنا شاخص های ترکیب بدنی دوبار قبل و پس از ارائه آموزش بررسی و اندازه گیری شد. نهایتاً اجزای کیفت زندگی بر اساس پرسشنامه SF36 و ترکیب بدنی قبل وپس از مداخله مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج توسط نرم افزار spss تحلیل شد .
نتایج: درکل مطالعه ما نشان داده است که میزان نمره کل کیفیت زندگی در دختران 67 در گروه دریافت آموزش بصورت دربافت تمرین به همراه دریافت فیدبک های تمرینی از طریق تلگرام ، 57.4 در گروه الف ،دریافت آموزش بصورت دربافت تمرین بدون دریافت فیدبک های تمرینی از طریق تلگرام بوده است . این بیانگر ان است که نمره کیفیت زندگی از اموزش به همراه دریافت فیدبک از طریق تلگرام تاثیر بیشتری میگیرد (p=0.002) ضمناً کاهش غیر معنی داری در سطح ترکیب بدنی افراد شرکت کننده در مطالعه در طی 4 هفته اموزش مشاهده شد.
بحث و نتیجه‌ گیری: دراین مطالعه نشان داده شد است که 4 هفته تمرین به همراه آموزش از طریق تلگرام میتواندتاثیر بیشتری نسبت به دریافت آموزش ورزشی به تنهایی و بدون استفاده از عوامل ایجاد کننده فیدبک بر فرد و کیفیت زندگی وی بگذارد اما نمیتواند همزمان ترکیب بدنی افراد چاق را نیز تحت تاثیر قرار دهد.البته مشابه مطالعه حاضر، تابه حال انجام نشده است ، لذا این مطالعه در نوع خود ارزشمند میباشد.
کلیدواژه ها