تاثیر تمرینات ترکیبی بر سطح انسولین، IGF-1، SSTR2،SSTR5، قدرت عضلانی و توان هوازی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30577
نویسندگان
1زنجان- اعتمادیه- دانش گاه آزاد اسلامی زنجان
2عضو هیات علمی دانشگاه تهران
چکیده
چکیده:
مقدمه: نقش ورزش در مراحل مختلف درمان بیماری های گوناگون روز به روز بیشتر نمایان می شود. امروزه، سرطان با شیوع فراوان بیشترین نگرانی را در کلیه کشورها ایجاد کرده است .هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر یک برنامه ی تمرین ترکیبی برانسولین، SSTR2، SSTR5، IGF-1، قدرت عضلانی وتوان هوازی بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال بود.
روش شناسی: 20 بیماردر دسترس با میانگین سنی 20±55 سال ومیانگین وزنی05/4 ±9/74 کیلوگرم مبتلا به سرطان کولورکتال که در مرحله شیمی درمانی و یا پرتو درمانی قرار داشتند انتخاب و در دو گروه تجربی و کنترل تصادفی قرار گرفتند. هر گروه شامل 4 زن و6 مرد بود. ابتدا درمرحله پیش آزمون از بازوی آزمودنی ها 9 میلی لیتر خون برای سنجش میزان انسولین، IGF-1،SSTR2وSSTR5 گرفته شد. سپس، توان هوازی با استفاده از آزمون زیربیشینه یک مایل دویدن و قدرت پایین تنه و بالاتنه با استفاده از آزمون 1RM سنجیده شد. آزمودنی های گروه تجربی تحت یک برنامه ی تمرین ترکیبی و به مدت 3 ماه قرار گرفتند. در این مدت گروه کنترل هیچ برنامه تمرینی اجرا نکردند. پس از 14هفته اجرای برنامه از گروه ها آزمون های مدنظر مجدداً اخذ شد(پس آزمون).
نتایج:داده ها با استفاده از آزمون t مستقل و تحلیل کوواریانس مورد ارزیابی قرار گرفت. توان هوازی، قدرت بالاتنه، قدرت پایین تنه، میزان انسولین بیماران گروه تجربی - بر اثر تمرین ترکیبی - در مقایسه با گروه کنترل تغییر معناداری داشت، ولی تمرین ترکیبی بر مقادیرIGF-1، SSTR2وSSTR5 تاثیری نداشت.
نتیجه گیری:با توجه به نتایج پژوهش حاضر می توان گفت در بیماران مبتلا به سرطان کولورکتال اجرای برنامه ی تمرین ترکیبی با بهتر شدن عوامل بدنی، افزایش عملکرد و ارتقای سلامت همراه است .
کلیدواژه ها