تاثیر 12 هفته تمرین هوازی طولانی مدت و مکمل یاری عسل بر آنزیم های کبدی موشهای صحرایی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30484
نویسندگان
1انتهای اتوبان همت- م-ساحل خ مولوی -مولوی یکم- برج قائم 4ط5و3
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات
چکیده
هدف:
هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر 12 هفته تمرین هوازی طولانی مدت و مکمل یاری عسل بر آنزیم های کبدی موشهای صحرایی است.
روش:
به این منظور 48 راس موش نژاد ویستار با میانگین وزن 180 تا 220 گرم خریداری شده و به طور تصادفی به چهار گروه کنترل (12 عددC: )، ورزش (12 عددE:)، عسل (12 عددH: )، عسل و تمرین (12 عدد H+C:) تقسیم شدند.
در هر هفته 5 جلسه تمرین طراحی شده بود. هر جلسه تمرین شامل گرم کردن، دویدن و سرد کردن بود. شدت تمرین از 10 متر در دقیقه شروع و تا 25 متر در دقیقه افزایش یافت.
پس از اتمام تمرینها موشها با اتر بیهوش و خونگیری انجام شد. نمونه های خون سانتریفوژ شده و سپس آنزیم سرم های حاصل با دستگاه اتوآنالایزر اندازه گیری شد. اندازه گیری پارامترهای خونی زیر در آزمایشگاه با کیتهای تشخیصی شرکت فرآسامد انجام شد. میزان حساسیت این کیتها برای تستهای AST,ALT,ALP و GGT معادل ۱ واحد در لیتر و برای گلوکز و کلسترول و نیز LDL و HDL 1 میلی گرم در لیتر بود.
یافته ها:
در پایان تمرینات میزان آنزیم های AST و ALT در گروه ورزش که فقط فعالیت بدنی هوازی انجام می دادند با مقدار به ترتیب 110 و 56.3 از بقیه گروهها کمتر بود که نشان دهنده نقش مثبت ورزش در بهبود کبد چرب می باشد. همچنین میزان کلسترول و LDL هم با میزان 51.3 و 11.3 در این گروه از همه پایین تر بود.

نتیجه گیری:
بر اساس یافته های این تحقیق می توان اظهار داشت که فعالیت بدنی ورزش هوازی بیشترین تاثیر را بر بهبود روند بیماری کبد چرب که با اندازه گیری آنزیمهای کبدی مشخص می شود داشته است. پس از ورزش، عسل است که بیشترین تاثیر را بر کاهش تریگلیسیرید، کلسترول، گلوکز و AST داشته است.
کلیدواژه ها