تأثیر یک جلسه ورزش با شدت بالا بر دریافت کالری و شاخص های اشتها در زنان بی  تحرک دارای اضافه وزن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30346
نویسندگان
1خیابان قائم مقام خیابان فجر کوچه کیهان پلاک 18 واحد 7
2دانش یار/ بیمارستان امام خمینی
چکیده
سابقه و هدف: ورزش و اضافه وزن مشکلی رو به رشد در جهان است و می‌توان آن را نتیجه عدم تعادل بین انرژی دریافتی و مصرفی دانست. مطالعات مختلف حاکی از رابطه بین ورزش و ایجاد تعادل منفی انرژی در بدن است. هدف از این مطالعه، بررسی اثرات ورزش دینامیک با شدت بالا در کوتاه‌مدت بر انرژی دریافتی، میزان مصرف درشت‌مغذی‌ها و شاخص‌های اشتهاست.
مواد و روش‌ها: هشتاد و هفت زنان کم تحرک دارای اضافه وزن تحت یک جلسه ورزش با شدت بالا بر روی تردمیل با پروتکل بروس قرار گرفتند. آزمودنی‌ها رژیم غذایی خود را 24 ساعت قبل و بعد از ورزش با استفاده از یادآمد غذایی 24 ساعته ثبت و در طی 30 دقیقه قبل و بعد از مداخله پرسشنامه شاخص‌های اشتها را تکمیل کردند. داده‌ها با نرم افزار SPSS 17 آنالیز شد. سطح معنی‌داری برای مقایسه تغییرات قبل و بعد از مداخله کمتر از 05/0 در نظر گرفته شد.
یافته‌ها: دریافت کالری طی 24 ساعت پس از مداخله به طور معنی‌داری کاهش یافت (004/0 = P). کاهش معنی‌داری در مصرف روزانه کربوهیدرات و پروتئین پس از ورزش دیده شد (به ترتیب 015/0 = P، 023/0 = P). رابطه میان کاهش کربوهیدرات مصرفی طی 24 ساعت پس از ورزش و شدت ورزش معکوس بود (008/0 = P). تغییر معنی‌داری در مصرف چربی دیده نشد (079/0 P=). شرکت‌کنندگان پس از تمرین ورزشی به طور معنی‌داری تمایل بیشتری به مصرف غذاهای شور و ترش داشتند (به ترتیب 003/0 =P، 001/0 =P). درهرحال تغییر اشتها در زمینه احساس پری، سیری، گرسنگی و تمایل به مصرف مواد غذایی و همچنین تمایل به غذاهای شیرین و چرب به طور قابل توجهی تغییر نکرد (05/0<P)
نتیجه گیری: یک جلسه تمرین دینامیک با شدت بالا بر تردمیل می‌تواند مصرف انرژی، کربوهیدرات و پروتئین را طی 24 ساعت پس از ورزش کاهش دهد.
کلیدواژه ها