تاثیر تمرینات منتخب بر شدت و مداخله درد در مبتلایان به سرطان پستان جراحی ماستکتومی رادیکال شده تحت رادیوتراپی
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30941
نویسندگان
1کیش_بلوار میرمهنا_مجتمع مسکونی پارسیان
2اصفهان
3کیش- بلوار میرمهنا- مجتمع مسکونی پارسیان
4بیمارستان میلاد اصفهان
چکیده
مقدمه: بالاترین بروز سرطان در بین زنان دنیا مربوط به سرطان پستان است. جراحی ماستکتومی رادیکال، شیمی درمانی و رادیوتراپی از درمان های رایج این بیماری است که عوارضی مانند درد را به دنبال دارد. اثر برنامه های بازتوانی بر این عوارض متفاوت است. از این رو، هدف تحقیق حاضر بررسی تاثیر تمرینات منتخب بر شدت و مداخله درد در زنان مبتلا به سرطان پستان جراحی ماستکتومی رادیکال شده تحت رادیوتراپی بود.
روش شناسی: تحقیق نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون در اندازه گیری های مکرر، با یک گروه تجربی و یک گروه کنترل بود، شرکت کنندگان 40 بیمار مبتلا به سرطان پستان در بیمارستان میلاد اصفهان بودند که جراحی ماستکتومی رادیکال و شیمی درمانی را انجام داده بودند و تحت رادیوتراپی قرار داشتند، سپس به صورت تصادفی در 2 گروه تجربی (n=20) و گروه کنترل (n=20) قرار گرفتند. پرسشنامه درد (BPI)در مراحل پیش آزمون و سه مرحله پس آزمون (هفته دوم، چهارم و پنجم) اندازه گیری شد. گروه تجربی به مدت 5 هفته و 3 جلسه در هفته به تمرین های منتخب اندام فوقانی پرداختند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر (2 گروه4 زمان) نرم افزار spss نسخه 16 استفاده شد (05/0P<).
نتایج: تحلیل واریانس در خصوص خرده مقیاس شدت درد نشان داد، اثر زمان ( 781.087, p= .001=F (3, 114)) و اثر تعاملی گروه  زمان معنادار شد (856.054, p= .001=F (3, 114)) و تفاوت بین گروه ها معنادار شد (324.55 , p= .001=F (1, 38)). همچنین تحلیل واریانس در خصوص خرده مقیاس مداخله درد نشان داد، اثر زمان ( 41.58, p= .001=F (3, 114)) و اثر تعاملی گروه  زمان معنادار شد (1069.74, p= .001=F (3, 114)) و همینطور تفاوت بین گروه ها معنادار شد (360.89 , p= .001=F (1, 38)).
بحث و نتیجه گیری: تمرینات منتخب اندام فوقانی باعث کاهش درد در بیماران مبتلا به سرطان پستان که جراحی ماستکتومی رادیکال انجام داده اند می شود؛ همچنین بیشتر شدن مدت زمان انجام تمرینات باعث کمتر شدن عوارض ناشی از این بیماری و روش های درمانی در این دسته از بیماران می شود. لذا پیشنهاد می شود در مراکز درمانی این تمرینات در برنامه توانبخشی مبتلایان به سرطان پستان قرار گیرد.
کلیدواژه ها