تاثیر هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی بر گلوکز سرمی، نیم‌رخ لیپیدی و فشار خون در کارکنان دارای اضافه وزن
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30922
نویسندگان
17573135764
2دانشگاه آزاد یاسوج
چکیده
مقدمه: امروزه چاقی به عنوان پدیده ای رو به گسترش در دنیا زمینه ساز بروز انواع بیماری ها در جوامع بشری شده است. هدف از این تحقیق مقایسه هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی بر گلوکز، نیمرخ لیپیدی و فشار خون کارکنان دارای اضافه وزن و چاق بانک ملی شهر یاسوج بود.
روش شناسی: تحقیق حاضر به روش نیمه تجربی و از نوع کاربردی و با طرح پیش و پس آزمون می باشد. این تحقیق بررسی مقایسه هشت هفته تمرینات استقامتی و مقاومتی بر گلوکز، نیم‌رخ لیپیدی و فشار خون کارکنان دارای اضافه وزن و چاق بانک ملی شهر یاسوج پرداخت. جامعه هدف کارکنان دارای اضافه وزن و چاق و غیر فعال بانک ملی شهر یاسوج بودند که تعداد آنان 69 نفر بودند. نمونه تحقیق 45 نفر بودند که به صورت هدفمند و تصادفی انتخاب شدند. روش نمونه گیری از نوع هدفمند بود و 45 نفر انتخاب شد که به صورت تصادفی ساده به 3 گروه تقسیم شدند. برنامه تمرینی شامل یک دوره 8 هفته ای تمرینات استقامتی و مقاومتی می باشد که 5 بار در هفته (در صبح) اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره و نرم افزار SPSS نسخه 21 استفاده شد.
نتایج: یافته های آزمون تحلیل واریانس چند متغیره در مورد تغییرات میزان گلوکز سرمی و TC (میلی گرم در دسی لیتر)، TG (میلی گرم در دسی لیتر)، VLDL (میلی گرم در دسی لیتر)، LDL (میلی گرم در دسی لیتر) و HDL (میلی گرم در دسی لیتر) نشان می‌دهد در سطح معناداری 05/0 بین گروه‌ها در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تفاوت معنادار وجود داشت. میزان فشار خونی مچ پایی-بازویی راست و چپ بین گروه‌ها در پس آزمون نسبت به پیش آزمون تفاوت معنادار وجود نداشت.
بحث و نتیجه گیری: در کل می توان از یافته های تحقیق چنین نتیجه گیری کرد که هشت هفته تمرین استقامتی و مقاومتی توانسته وضعیت گلوکز سرمی و نیم رخ لیپیدی کارکنان دارای اضافه وزن و چاق بانک ملی شهر یاسوج را بهبود بخشد.
کلیدواژه ها