اثر تمرینات مقاومتی بالاتنه و پایین‌تنه بر سطوح پلاسمایی TNFα و NO مردان دارای پرفشاری خون اولیه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30920
نویسندگان
1دانشگاه بیرجند
2مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق، دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
چکیده
مقدمه: سازوکارهای التهابی در فرایندهای پاتولوژیکی چند بیماری مزمن از جمله بیماری‌های قلبی- عروقی و فشار خون نقش کلیدی دارد. افزایش سطح عامل نکروز دهنده توموری آلفا (TNFα) تاثیر نامطلوبی بر بازسازی بطن چپ و قدرت انقباض قلب، مرگ برنامه ریزی شده سلول‌های اندوتلیال و نهایتا پرفشاری خون دارد. از سوی دیگر این احتمال وجود دارد که در اثر تمرینات ورزشی سطح نیتریک اکسید (NO) افزایش یابد. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر چهار هفته تمرینات مقاومتی بالاتنه و پایین-تنه بر سطوح پلاسمایی TNFα و NO در مردان دارای پرفشاری خون اولیه بود.
روش شناسی: در این مطالعه کارآزمایی بالینی، 37 مرد میانسال با دامنه سنی 70-40 سال دارای پرفشاری خون اولیه به طور تصادفی به سه گروه تمرینات مقاومتی بالاتنه، تمرینات مقاومتی پایین تنه و کنترل تقسیم شدند. برنامه گروه‌های تمرینی شامل انجام تمرینات مقاومتی در ناحیه بالاتنه و پایین‌تنه (چهار هفته، سه جلسه در هفته، هر جلسه 60 دقیقه با شدت 65 تا 75 درصد یک تکرار بیشینه) بود. نمونه‌گیری خون‌ به منظور جداسازی پلاسما، قبل و بعد از چهار هفته تمرین انجام شد. داده‌ها با استفاده از آزمون آماری آنالیز کوواریانس و تعقیبی بونفرونی تجزیه و تحلیل شدند (05/0P˂).
نتایج: سطح TNFα در دو گروه تمرینات بالاتنه و پایین‌تنه نسبت به کنترل کاهش معناداری یافت (0001/0P=). اما بین دو گروه تمرینی تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین سطح پلاسمایی NO در هر دو گروه تمرین تمایل به افزایش نشان داد.
بحث و نتیجه گیری: به‌نظر می‌رسد تمرینات مقاومتی با شدت متوسط در ناحیه بالاتنه و پایین تنه، منجر به بروز تغییرات مشابهی در کاهش عوامل خطرساز بیماری پرفشاری خون می‌شود، لذا این تمرینات می‌توانند جایگزین مناسبی برای یکدیگر در بیماران مبتلا به پرفشاری خون دارای مشکلات حرکتی در ناحیه بالاتنه یا پایین‌تنه باشد.
کلیدواژه ها