تاثیر 8 هفته تمرین تناوبی بر سطح سرمی آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز در زنان مبتلا به کبد چرب غیر الکلی
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30904
نویسندگان
1شهرک صنعتی دولت آباد ،خیابان دکتر حسابی(20)آخرفاز دو،پلاک 99و 101عملیات حرارتی حداد، کد پستی 8341656336
2رئیس دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اصفهان
چکیده
مقدمه : هدف از پژوهش حاضر ، بررسی اثر 8 هفته تمرین تناوبی بر سطح سرمی آسپارتات آمینو ترانسفراز و آلانین آمینوترانسفراز در زنان مبتلا به کبد چرب غیر الکلی بود .
روش شناسی : در این تحقیق نیمه تجربی تعداد 24 زن مبتلا به کبد چرب غیر الکلی با میانگین وزن53/1 + 92/72 و BMI 87/4 + 01/31 به صورت هدفمند انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه 12 نفری تقسیم شدند . گروه تمرین تناوبی در 8 هفته با فرکانس 3 جلسه در هفته و هر جلسه 60 دقیقه و با 55 درصد شدت ضربان قلب بیشینه در هفته اول و 70 درصد ضربان قلب بیشینه در هفته آخر انجام شد . خونگیری در دو مرحله (قبل از شروع دوره و پس از اتمام دوره ) از ورید قدامی بازو پس از 12 ساعت ناشتا ، انجام شد . سپس داده ها به وسیله تحلیل کوواریانس و با نرم افزار SPSS نسخه 23 و در سطح معنی داری 05/0 > P تجزیه و تحلیل شد .
نتایج : بین نمرات آلانین آمینوترانسفراز در زنان مبتلا به کبد چرب غیر الکلی در مرحله پیش آزمون و پس آزمون در گروه تمرینات تناوبی تفاوت معنی دار وجود دارد . در نتیجه برون گروهی ، در گروه تمرین تناوبی و گروه کنترل ، کاهش معنی دار آمینوترانسفرازهای کبد در گروه تمرین تناوبی نسبت به گروه کنترل را نشان داد .
نتیجه گیری : این تحقیق ضرورت انجام تمرینات تناوبی در جهت دستیابی به کاهش آلانین آمینو ترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز در بهبود زنان مبتلا به کبد چرب غیر الکلی را نشان می دهد .
کلیدواژه ها