تاثیر مکمل سازی رزوراترول بر تغییرات سطوح سرمی سرلوپلاسمین و مالون دی آلدهید در پاسخ به یک جلسه فعالیت ورزشی شدید در مردان جوان دارای اضافه وزن غیر فعال
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30890
نویسندگان
1دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
2دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
چکیده
مقدمه: جهت مقابله با فشار اکسایشی تولید شده در حین فعالیت ورزشی شدید، آنتی‌اکسیدان‌ها مانند سرلوپلاسمین اولین خط دفاعی در برابر انواع اکسیدان‌هایی مانند مالون دی آلدهید تشکیل می‌دهند. هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تاثیر 14 روز مکمل سازی رزوراترول بر تغییرات سطوح سرمی سرلوپلاسمین و مالون دی‌آلدهید در پاسخ به یک جلسه فعالیت ورزشی شدید در مردان جوان دارای اضافه وزن غیر فعال بود.
روش شناسی: 20 مرد جوان دارای اضافه وزنِ غیر فعال (میانگین 26/3±7/35 سال، شاخص توده بدنی 18/1 73/28 کیلوگرم بر مترمربع) انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه (تجربی و کنترل) تقسیم شدند. آزمودنی‌ها در هر دو گروه تجربی و کنترل، در یک وهله فعالیت ورزشی تا سرحد واماندگی (آزمون بروس) شرکت کردند. سپس، آزمودنی‌ها در گروه تجربی (مکمل) به مدت 14 روز و هر روز یک وعده کپسول مکمل رزوراترال 400 میلی گرمی مصرف کردند. آزمودنی‌ها در گروه کنترل (دارونما) نیز طی 14 روز، روزانه یک عدد کپسول 400 میلی‌گرمی لاکتوز مصرف کردند. اولین مرحله خونگیری قبل از شروع دوره پژوهش و دومین مرحله خونگیری بلافاصله بعد از اجرای آزمون بروس انجام گرفت. در روز پانزدهم و پس از پایان دوره 14 روزه مکمل دهی، مجددا از آزمودنی‌ها خونگیری به عمل آمد. سپس آزمودنی‌ها آزمون بروس را اجرا کرده و مجددا بلافاصله پس از اجرای آزمون عملی خونگیری چهارم انجام شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس با اندازه‌گیری مکرر، تی زوجی و آزمون همبستگی پیرسون و در سطح معنی‌داری آماری ۰۵/۰>P انجام شد.
نتایج: نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان داد 14 روز مکمل‌سازی رزوراترول تنها بر تغییرات سطوح سرمی سرلوپلاسمین در پاسخ به یک جلسه فعالیت ورزشی شدید در مردان جوان غیر فعال دارای اضافه وزن تاثیر معنی‌دار دارد (043/0=P). بنابر نتایج آزمون تی زوجی، اجرای یک وهله فعالیت ورزشی شدید قبل از مکمل گیری سبب تغییر معنی‌دار در سطوح سرلوپلاسمین و مالون دی آلدهید سرم نشده است (05/0<P). 14 روز مصرف مکمل رزوراترول افزایش معنی‌دار سطوح سرلوپلاسمین (036/0=P) و کاهش معنی‌دار درصد چربی بدن (040/0=P) را به همراه داشت، اما سبب تغییر معنی‌داری در سطوح مالون دی آلدهید، وزن و شاخص توده بدنی نشد (05/0<P).
نتیجه‌گیری: چنین به نظر می‌رسد 14 روز مکمل‌سازی رزوراترول در بهبود عملکرد آنتی اکسیدانی بدن در مردان جوان غیر فعال دارای اضافه وزن تاثیر معنی‌دار داشته است. مع‌هذا، انجام تحقیقات بیشتر جهت درک ساز و کار میانجی ضروری به‌نظر می‌رسد.
کلیدواژه ها