تأثیر هشت هفته تمرین متناوب با شدت بالا (HIT) بر سطوح امنتین و اپلین در زنان جوان چاق
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30877
نویسندگان
1فارغ التحصیل دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد
2خراسان شمالی، شیروان، خیابان توحید، روبروی توحید 8، مجتمع ارغوان، واحد 19
چکیده
مقدمه: امنتین و اپلین دو ادیپوکاین مترشحه از بافت چربی هستند که بر متابولیسم بدن تأثیرگذار بوده و نیز از عوامل خطرزای قلبی عروقی محسوب می شوند. امنتین ادیپوکاینی به وزن ٧٨ ‏کیلو دالتون است که عمدتا توسط بافت چربی امنتال ترشح می شود. در واقع این ادیپوکاین به طور عمده ‏ای در بافت چربی دور عروقی و اپی کاردیال بیان می شود. در ابتدا امنتین به عنوان لکتین محلول متصل شونده ‏به گالاکتوفورانوز (اینتلکتین) شناسایی شد. مشخص شده ‏که این ادیپوکاین جذب گلوکز تحریک شده ‏با انسولین را در سلول های بافت چربی انسان از طریق مسیر سیگنالینگ Akt ‏ افزایش می دهد و از طرفی هم بیان امنتین در بافت چربی احشایی در چاقی و مقاومت به انسولین کاهش می یابد. اپلین علاوه بر تنظیم هوموستاز گلوکز یک پروتئین موثر بر عروق با کارکرد گشادکنندگی عروق وابسته به اندوتلیوم، کاهنده پس بار و پیش بار بطنی و افزایش دهنده قدرت انقباضی قلب است. سطح پلاسمایی اپلین راهنمای عملی در ارزیابی شدت نارسایی قلب و پیشگویی کننده در آریتمی فیبریلاسیون دهلیزی بدون بیماری ساختاری قلب است. هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات HIT بر سطوح امنتین و اپلین بود.
روش شناسی: آزمودنی های این تحقیق شامل 16 زن جوان چاق بودند که به طور تصادفی به دو گروه تجربی (8 نفر، سن: 1/3 ± 12/26 سال، قد: 06/0 ± 6/1 متر، وزن: 6/16 ± 5/85 کیلوگرم) و کنترل (8 نفر، سن: 23/6 ± 31 سال، قد: 02/0 ± 6/1 متر، وزن: 06/12 ± 2/76 کیلوگرم) تقسیم شدند. پروتکل تمرینی شامل هشت هفته (3 جلسه در هفته، هر جلسه چهار تا هفت تکرار دویدن با حداکثر سرعت در یک مسافت 40 متری و 30 ثانیه استراحت) تمرین HIT بود. نمونه های خونی 24 ساعت قبل و پس از تمرینات در حالت ناشتایی گرفته شدند. مقادیر متغیرهای وابسته با روش الایزا اندازه گیری شدند.
نتایج: تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تی استیودنت هیچ تغییر معنی داری را در سطوح امنتین و اپلین پس از تمرینات نشان نداد (P>0.05).
نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان داد که هشت هفته تمرین تناوبی شدید، بر سطوح اپلین و امنتین در زنان جوان چاق تأثیر معنی داری نداشت. بنابراین به نظر می رسد نیاز به تحقیق بیش تری در این زمینه وجود دارد.
کلیدواژه ها