تاثیر تمرینات هوازی بر عزت نفس در بازماندگان سرطان پستان جراحی ماستکتومی شده تحت رادیوتراپی با پیگیری یک ماهه
پذیرفته شده برای پوستر XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30872
نویسندگان
1کیش- بلوار میرمهنا- مجتمع مسکونی پارسیان
2دانشگاه اصفهان-دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی
3کیش_بلوار میرمهنا_مجتمع مسکونی پارسیان
4بیمارستان میلاد اصفهان
چکیده
مقدمه: سرطان پستان شایع ترین، پر تلفات ترین و از نقطه نظر روانی پرآسیب ترین نوع سرطان است. این بیماران اغلب درماندگی روانشناختی شدیدی را در دوره تشخیص و درمان از جمله جراحی ماستکتومی، شیمی درمانی و رادیوتراپی تجربه می کنند. به دلیل ماهیت فعالیت هوازی و تأثیر مثبتی که بر سلامت روان افراد می گذارد ضروری است تا اثر فعالیت های هوازی بر عزت نفس در بازماندگان سرطان پستان جراحی ماستکتومی شده تحت رادیوتراپی مورد بررسی قرار گیرد.
روش شناسی: تحقیق نیمه تجربی از نوع پیش آزمون-پس آزمون، با یک گروه تجربی و یک گروه کنترل بود، شرکت کنندگان40 بیمار مبتلا به سرطان پستان که جراحی ماستکتومی را انجام داده بودند و تحت رادیوتراپی قرار داشتند، سپس به صورت تصادفی در دو گروه تجربی (n=20) و کنترل (n=20) تقسیم شدند، پیش و پس آزمون و آزمون پیگیری یک ماهه عزت نفس روزنبرگ از آنها گرفته شد. شرکت کنندگان در گروه تجربی در طی 5 هفته و 3 جلسه در هفته به تمرینات هوازی منتخب پرداختند. برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر نرم افزار spss نسخه 16 در سطح (p<0.05) استفاده شد.
نتایج: برای تحلیل داده ها از تحلیل واریانس مختلط دو عاملی (2گروه × 3 زمان) که در آن زمان به عنوان عامل تکرار شونده در نظر گرفته شد استفاده شد. تحلیل واریانس نشان داد که اثر زمان (48.28, p= .001=F (2, 76)) و اثر تعاملی گروه × زمان معنادار (48.28, p= .001=F (2, 76)) شد. چون تعامل معناداری مشاهده شد، از آزمون‌ t همبسته به عنوان آزمون تعقیبی برای تعیین این‌که کدامیک از گروه‌های کنترل یا تجربی در طول زمان بهبود یافتند، استفاده شد. نتایج نشان داد عزت نفس گروه تجربی از پیش آزمون تا پس آزمون بهبودی معنی دار داشتند (10.150, p= .001 =t (19)) و این بهبودی تا مرحله پیگیری ادامه پیدا نمود (8.33, p= .001 =t (19)) در حالی که تفاوت معناداری در میانگین عزت نفس گروه کنترل در مراحل پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری یافت نشد.
بحث و نتیجه گیری: تمرینات هوازی منجر به کاهش بخشی از فشارهای روانی حاصل از فرآیند تشخیص و درمان سرطان پستان در مبتلایان می شود، با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد می شود در مراکز درمانی، از فعالیت های هوازی مناسب برای ایجاد شرایط روانی مطلوب در بیماران مبتلا به سرطان پستان بخصوص ارتقاءعزت نفس بهره گرفته شود.
کلیدواژه ها