ترغیب کودکان مبتلا به سرطان به رفتارهای ساده ورزشی: رویکرد کیدز اسکیلز
پذیرفته شده برای ارائه شفاهی XML
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/NCED1396.2017.30781
نویسندگان
شیراز ـ بلوار چمران ـ ابتدای ابیوردی سه ـ مجتمه اساتید دانشگاه
چکیده
مقدمه: یکی از نشانگان رایج در کودکان مبتلا به سرطان خستگی مفرط است که این کودکان را به ورزش و فعالیت بدنی بی رغبت میسازد. رفتار ساده ورزشی یکی از عوامل کاهش دهنده این خستگی مفرط بشمار میآید. یافته های پژوهشی نشانگر آن است که ورزشهای هوازی نقش قابل ملاحظه ای در کاهش خستگی مفرط کودکان مبتلا به سرطان دارد. هدف این برنامه آموزشی آن است که از طریق گزارش موردی، فرایند ترغیب یک کودک مبتلا به سرطان را به رفتار ساده ورزشی از منظر رویکرد "کیدز اسکیلز" به مربیان ورزش نشان دهد.
روش: کیدز اسکیلز یک روش روانشناختی است که بوسیله آن کودکان بطریقی شاد و همکارانه با یادگیری مهارت بر مشکلاتشان غلبه میکنند. تکالیف برنامه ریزی شده کیدز اسکیلز برای مهارت آموزی به کودکان عبارتند از: توافق با کودک بر روی مهارت، انتخاب اسم خودمانی، اکتشاف فواید یادگیری مهارت، انتخاب پشتیبان و الگوی قدرتمند، تقویت اعتماد به نفس کودک، تمرین و نشان دادن مهارت، برپایی جشن موفقیت و آموزش کودک به کودک.
گزارش موردی: بردیا ده سال دارد. او به سرطان خون مبتلا شده و پس از درمان به مدرسه بازگشته است. بردیا با وجود اینکه از نظر پزشکی منعی برای فعالیتهای ساده ورزشی ندارد، نتایج پرسشنامه تکمیل شده کیفیت زندگی نشان می‌دهد که در عملکرد فیزیکی با مشکل مواجه است و انجام فعالیت ساده ورزشی در مدرسه برایش سخت بنظر میرسد. بردیا به همراه مربی ورزش مدرسه به اتاق مهارت و سلامت کودکان میآید تا با یادگیری مهارت، عملکرد فیزیکی خود را بهتر کند. مربی کیدز اسکیلز با بردیا بر روی یادگیری مهارت "راه پیمایی" توافق میکند و به او اجازه میدهد که بر این مهارت، اسم خودمانی "قهرمان" بگذارد. بردیا فایده یادگیری این مهارت را خوشحالی مادرش میداند و مربی ورزش مدرسه را بعنوان پشتیبان خود انتخاب میکند. در جلسه بعد، بردیا رفتار ورزشی در یک راه پیمایی منظم و نحوه ثبت نتایج آنرا بر روی پرده نمایش اتاق مهارت و سلامت کودکان تماشا میکند و از مربی ورزش مدرسه برای این ورزش ساده سرمشق میگیرد. بردیا "سوباسا" را بعنوان الگوی قدرتمند انتخاب میکند و با مروری بر موفقیتهای پیشین، اعتماد به نفس خود را بالا میبرد. بعد از آن، مطابق پلن طراحی شده در اتاق مهارت و سلامت کودکان به تمرین و نشان دادن مهارت میپردازد. با تسلط بردیا بر مهارت، یک گردهمایی شاد در مدرسه به افتخار او برگزار میشود و مربی ورزش برای آموزش آموخته هایش به یک کودک دیگر برنامه ریزی میکند.
کلیدواژه ها