هدف کلی :

تبادل اطلاعات بروز در زمینۀ ورزش و بیماری ها میان پژوهشگران و متخصصان علوم پایه و بالینی


اهداف اختصاصی برنامه:

آَشنایی با مباحث و چالشهای ذیل:

اپیدمیولوژی بیماری ها و فعالیت بدنی در ایران، اهمیت ورزش در پیشگیری، کنترل و درمان بیماری های مختلف، چگونگی کاربرد ورزش در مراحل مختلف مواجهه با بیماری ها، جنبه های خاص ورزش در بیماران مبتلا به سرطان، اختلالات متابولیک، بیماری های خود ایمنی، بیماری های مرتبط با تحلیل سیستم عصبی-عضلانی، اختلالات رفتاری و روانشناختی و ملاحظات لازم در کاربرد ورزش در انواع بیماری ها، نحوه سنجش اجزای مختلف آمادگی جسمی و عملکردی در بیماران مبتلا، الگوهای مختلف ورزش در بیماری ها، معرفی سازمان های پیشگام و برنامه های موجود در سطح جامعه در حیطۀ ورزش و بیماری ها.